+91 85084 48770 | 93853 86250 | 63801 18670

அனைவருக்கும் வணக்கம்.. நம் கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் அன்னை தெரசா சிறப்பு உண்டு உறைவிட பள்ளிக்கு income tax அலுவலகத்தின் மூலமாக NGO DURBAN , 12AA , 80G , பெற்றுவிட்டோம்.. வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.. நன்றி

About Us

I am R. venkatesan here by introducing me as a physically challenged person, I studied I T I for the past ten years in my unearned, the study has also assisted in various ways with Disabilities.

We start Rehabilitation of Physically Handicapped Welfare Association started in 1999 to 2015 which is named Nethaji Rehabilitation Association for Disabilities.

As a secretory of Nethaji Rehabilitation association for disabilities, Which handicapped Students learn in school to their high level of education I provide school books, note books, pens, pencils, etc .., Also facilitating educational Aid such as scholarship for students who has disbilities.

Present we are providing education to 66 mentally challanged students.Also we are their basic & educational needs.

My vision

The Children's Trust envisions a community that works together to provide the essential foundations to enable children to achieve their full potential.

My mission

The Children's Trust partners with the community to plan, advocate for and fund strategic investments that improve the lives of all children and families in Miami-Dade County.

My history

We started a home in March 2016 with 36 physically challenged women. We provide boarding and lodging facility to them with tailoring training.

Old EB OFFICE Road, Govindhasamy nagar, Vadalur - 607303

+91 85084 48770
+91 93853 86250
+91 63801 18670